Ple extraordinari per a tancar la legislatura

La corporació municipal de l’Ajuntament de Muro celebra sessió extraordinària de Ple el divendres 26 de maig, a les 8.00 hores, d’acord amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. Exp. 1901/2022.- DICTAMEN DE LA CIPFRIH, RELATIU A LA REINTERNALITZACIÓ DEL SERVEI DE PROVEÏMENT DOMICILIARI D’AIGUA DE CONSUM HUMÀ I CLAVEGUERAM EN EL TERME MUNICIPAL DE MURO D’ALCOI.

2. Exp. 1577/2023.- DICTAMEN DE LA CIPFRIH, RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 12/2023, DEL VIGENT PRESSUPOST MUNICIPAL.

3.- Exp. 1982/2022. PROPOSICIÓ D’ALCALDIA RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL PROJECTE DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE MURO D’ALCOI.