Category Archives: Breves

COMUNICAT AJUNTAMENT DE MURO

REPARACIÓ XARXA AIGUA BRACAL

Respecte al tema de la reparació de la instal·lació d’abastient d’aigua potable de les aules prefabricades del col·legi públic El Bracal, m’agradaria puntualitzar part de la informació que aquests últms dies ha aparegut, tant en l’últm ple d’aquest Ajuntament com en les xarxes socials i les emissores de ràdio locals.

1.- En primer lloc, NO VA EXISTIR CAP RISC real de contaminació de l’aigua a la xarxa de les instal·lacions del CEIP El Bracal en cap moment, segons informe, referent a la legislació vigent, presentat per empresa competent en la matèria.

2.- Que la instal·lació esmentada es va executar al 2008, per empreses locals, sota la direcció dels tècnics competents de la Direcció Territorial de Conselleria d’Educació (aleshores governada pel Partit Popular) i l’empresa adjudicatària per a la instal·lació de les aules prefabricades, la mercantil Algeco. Això sí, les despeses tant de la construcció de la solera com la resta d’instal·lacions van ser sufragades amb fons municipals, si no haguera sigut així les aules prefabricades no hagueren estat instal·lades per a l’inici del curs al setembre. Es va realitzar una modifcació de crèdit de 200.000 euros, aprovada per tots els grups polítcs, per tal de fer-ne front a les despeses, encara que l’equip de govern considerava i encara ho considerem que aquestes despeses haurien de correspondre a la Conselleria, ja que els Ajuntaments tan sols tenen l’obligació de facilitar els terrenys per a construir les escoles i la conservació o manteniment de les instal·lacions.

3.- Que a causa d’un embós de l’arqueta, el passat 23 de febrer de 2018, els Serveis Tècnics Municipals van ser requerits per a solucionar el problema en la connexió de sanejament. Els Serveis Tècnics es van posar en contacte amb els tècnics de Tecvasa, que tenen inclòs en el seu contracte el servei de camió bomba per arreglar aquest tipus d’embossos. Al realitzar aquesta actuació detecten que en les arquetes de registre coincideixen la xarxa de sanejament al fons i la xarxa d’aigua potable a un lateral i que per a evitar possibles problemes s’ha construït una paret separadora entre totes dues xarxes. Al produir-se l’embós el nivell d’aigua va pujar i va ocupar pràcticament tota l’arqueta. No hi ha normativa d’obligatori compliment que regule la coincidència d’aquestes xarxes, només hi ha una norma de recomanable compliment que regula la coincidència d’aquestes xarxes i que permet la coincidència tal com estaven situades (es pot observar en un informe de Tecvasa) però no obstant això consideren que podrien millorar les instal·lacions fent una obra per tal d’extraure el tub d’aigua potable fora de l’arqueta.

4.- Al 2015, el conserge de l’escola va presentar un escrit a l’Ajuntament en què explicava aquest problema, i els Serveis Tècnics Municipals van considerar enviar una empresa d’obra, i la empresa va realitzar un tabic en l’arqueta seguint les indicacions d’aquest conserge. Els Serveis Tècnics Municipals ja no van rebre cap avís més sobre això. Cal puntualitzar que aquesta instal·lació s’ajustava a la normatva de recomanable compliment.

5.- Una vegada obtinguda tota la informació necessària i basant-nos en tres informes diferents, volem deixar clar que:

*NO HI HA HAGUT CAP CONTAMINACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE.

*NO HI HA CAP RISC DE CONTAMINACIÓ.

*De les actuacions que es van fer per tractar aquesta reparació l’alcaldessa es va assabentar en la Comissió d’Educació, la regidora no va informar en cap moment l’alcaldessa el dia que va ocórrer l’embós.

*Hi ha una clara manipulació dels fets, no sabem amb quina intenció.

*Hi ha una clara filtració de dades, d’un informe que només tenia una persona, per fer-ne un ús polítc, fet que ens sembla repulsiu.

*No podem consentir que es jugue amb un tema tan important com és la salud pública i menys quan estem parlant de menors.

*No podem permetre que es creen alarmes socials inventades amb no se sap quin propòsit.

*Considerem que algunes persones han actuat de manera molt irresponsable i haurien de disculpar-se, com a mínim, i si tingueren dignitat fns i tot DIMITIR.

*Estem a la disposició de les mares i pares que necessiten qualsevol informació i explicació.

Jacquelin Cerdà Garcia (Alcaldessa de la Vila de Muro)

Arranquen els III Pressupostos Participatius de Muro

Per tercer any consecutiu comencen els Pressupostos Participatius de Muro, aquesta vegada corresponents al període 2018/2019, un procés basat en la participació ciutadana i on la democràcia directa i horitzontal s’erigeix com a principal protagonista.

Els Pressupostos Participatius són una eina mitjançant la qual la ciutadania té la capacitat de decidir sobre una part del pressupost municipal, concretament sobre el capítol d’inversions.

70.000 euros és la xifra sobre la qual les mureres i murers podran fer les seues propostes, que una vegada fetes les validacions tècniques oportunes, passaran a ser votades per tots els veïns i veïnes de la població que complisquen els requisits i ho desitgen.

“La veritat és que estem contents de constatar el grau d’implicació de la ciutadania en aquest procediment, el que ens indica que som una societat amb anhels col.laboratius, madura i preparada per assumir més protagonisme dins del funcionament col.lectiu que ens donem les societats democràtiques“, ens explicava el regidor de Participació Ciutadana Kike Pascual.

Les diferents fases del procés comencen amb la recollida de propostes (del 21 de juny fins el 12 de juliol), una fase en la qual podrà participar qualsevol persona i que tindrà com a llocs físics de rebuda d’idees l’Ajuntament, el Centre Social Matzem i la Biblioteca Municipal, on haurà instal.lades unes urnes a aquest efecte. També cap la possibilitat de participar telemàticament en www.muroparticipa.com

La segona fase és la de validació tècnica (del 13 de juliol fins el 6 de setembre), on per part dels diferents departaments de l’Ajuntament es constatarà si les propostes rebudes compleixen amb els requisits mínims d’admissió .

El 7 de setembre ja amb totes les propostes validades es procedirà a la realització d’una assemblea participativa, on s’explicaran totes les idees rebudes detallant les que poden ser votades i les que no.

A continuació i per a finalitzar tot el procés, es donarà pas a la votació de les propostes seleccionades (del 10 fins el 21 de setembre), havent-hi per a açò estar empadronat en Muro i ser major de 16 anys. La manera de poder fer-ho serà presencialment en l’Ajuntament i amb major comoditat i rapidesa en www.muroparticipa.com

“Pense que des de l’administració hem de ser capaços d’arbitrar mecanismes com aquest, que generen energia social de participació i corresponsabilitzen al ciutadà en la recerca d’una democràcia de futur i socialment més justa“ , concloïa Kike Pascual.

AFAMA COCENTAINA aposta per la qualitat

El passat 20 de juny, l’Associació  de Familiars i Amics de Malalts d’Alzheimer de Cocentaina i Comarca, va superar, un any mes l’auditoria del seu sistema de gestió de la qualitat segons ISO 9001: 2015.

Aquest és un projecte que es va iniciar pel març de 2012 i que des d’aleshores l’entitat ha treballat de valent per millorar i mantenir aquest certificat any rere any.

La implantació d’aquests sistemes comporta uns avantatges importants tant per a l’Associació com per als usuaris dels serveis:

Beneficis per a l’entitat:

  • Facilita el compliment de la legislació vigent associada a la prestació d’aquests serveis.
  • La seva implantació, permet una gestió més eficient, segura i professional dels serveis, assegurant a través dels indicadors de gestió i de processos en ells definits, la permanent avaluació i seguiment de la qualitat del servei prestat.
  • Suposa per a AFAMA COCENTAINA un reconeixement a la tasca realitzada.
  • Suposen adoptar una norma que ha estat elaborada en el consens de totes les parts implicades durant el procés de normalització: Administracions Públiques, CC.AA., Municipis, Associacions Sectorials, Tercer Sector, sindicats, etc.

Beneficis davant els seus usuaris:

  • El tracte professionalitzat, el suport psicosocial, familiar, la convivència i les relacions amb l’entorn, són els eixos principals per a arribar a la satisfacció dels usuaris.
  • Els requisits contemplats en aquestes normes consideren no només als usuaris i prestadors de serveis, sinó també a altres parts interessades, com als familiars i la interacció amb els serveis de salut.
  • La certificació permet als clients identificar i diferenciar els serveis oferts per cada entitat, beneficiant-se així d’una informació pública que genera un mercat lliure i transparent.

AFAMA COCENTAINA presta els seus serveis des de 2001 i per això compta amb l’avantatge del temps de funcionament i de disposar d’un equip multidisciplinari consolidat, que ha permès desenvolupar una sistemàtica de treball pròpia, que va servir de punt de partida per a la definició dels protocols d’actuació en cadascuna de les activitats.

Per treballar amb qualitat, ha segut fonamental traslladar a tot l’equip de treball des de la Direcció i la Responsable de qualitat els detalls del projecte, per a contar amb la seva participació activa. Però, en què consisteix un sistema de qualitat?

Es tracta de seguir estos tres passos:
1 . Escriu com ho fas.
2 . Fes-ho com està escrit.
3 . Sigues capaç de demostrar-ho.

El primer punt comporta la preparació de protocols escrits per als diferents processos establerts des de l’Associació. El fet de redactar documents implica el primer compromís amb la millora contínua, atès que es revisen totes les activitats realitzades i es posen en comú per a portar-les a terme sempre d’aquesta manera, la qual cosa comportarà el compliment del punt segon.

De forma paral·lela, es preparen els perfils de competència i les fitxes de formació de cada membre de l’equip, segons l’organigrama definit, descrivint les diferents funcions i responsabilitats, i la formació que cadascú aporta. Això permetrà la detecció de futures necessitats de formació adequades a les activitats realitzades.

Per al tercer pas, es revisen els diferents registres utilitzats en el dia a dia, i es modifiquen si cal, perquè siguen conformes amb el descrit en els procediments de treball preparats.

Per acabar sols ens resta afegir que ja fa 6 anys que AFAMA aposta per la qualitat, compromís que no haguera pogut ser possible sense el recolzament de les diferents juntes directives que ha tingut durant aquests anys i la implicació i dedicació de tot l’equip de treball durant aquest temps.

Caixa Ontinyent impulsa l’educació financera a través de la Fundació Campus Ontinyent

Caixa Ontinyent ha subscrit un conveni de col·laboració amb la Fundació de Caixes d’Estalvis (FUNCAS) per a potenciar les actuacions que es duen a terme des de la Fundació Campus Ontinyent a través del programa d’educació financera “Finança’t”.

En concret, Caixa Ontinyent realitzarà una aportació extraordinària de 33.000 euros, la qual cosa suposa duplicar la seua aportació al programa, el pressupost del qual se situa en 66.000 euros.

I és que el Banc d’Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors acaben de publicar els resultats d’una Enquesta de Competències Financeres, que incideix novament en el baix nivell de coneixements financers dels espanyols en tots els segments d’edat, i especialment entre menors de 34 anys i majors de 65 anys. Una situació preocupant si es té en compte, a més, que este nivell es troba per baix de la mitja internacional.

Una bona cultura financera permet millorar les habilitats i la capacitació per a la presa de decisions tant en l’àmbit personal com en el professional o empresarial; en canvi, un baix nivell ens situa en desavantatge enfront de competidors i origina distorsions, incerteses i decisions equivocades.

Un programa innovador

Amb el suport de l’Obra Social de Caixa Ontinyent, la Fundació Campus Ontinyent va posar en funcionament el programa “Finança`t” a octubre de 2016 per a desenvolupar actuacions de difusió de coneixements financers per a “xicotets, grans i no tan grans”: I açò davant el baix nivell benvolgut i la demanda de formació per part dels propis ciutadans.

En aquest temps, “Finança’t” s’ha convertit en un referent de programa educatiu innovador pel seu contingut, per la seua flexibilitat, per la seua adaptació a les circumstàncies i demandes de cada col·lectiu, i pel desenvolupament d’accions diverses tant online com a presencials.

El programa disposa d’una web informativa amb documentació, notícies d’actualitat i eines per a la gestió de l’economia diària en cada etapa de la vida. És actiu en xarxes socials, amb presència en Facebook, Twitter, Youtube i, des d’aquesta mateixa setmana, en Instagram. A més, desenvolupa xarrades, cursos i tallers per a col·lectius diversos tant en Centres de Formació com en el Centre Cultural Caixa Ontinyent, i va llançar recentment, a través del Cefire de Xàtiva, un curs online per a personal docent. L’àmbit del programa excedeix la pròpia comarca, ja que ha realitzat i té programades actuacions en diverses zones de la província de València i d’Alacant.

 Contes infantils per als més xicotets

“Finança’t” ha sigut capaç fins i tot d’aportar conceptes financers als més xicotets, entre 6 i 10 anys, a través de contes infantils publicats per l’Obra Social de Caixa Ontinyent, en una col·lecció especial en la qual, aventura després d’aventura dels seus protagonistes, es van desgranant conceptes com la barata, la introducció de la moneda, l’estalvi, el consum, etc.

 Col·laboració de la Càtedra d’Innovació d’Ontinyent.

“Finança’t” està preparant el seu programa d’actuacions per al pròxim curs, per a la qual comptarà amb la col·laboració de la Càtedra d’Innovació i Territoris Intel·ligents, d’Ontinyent, que codirigeixen les Universitats de València i d’Alacant. En concret, la Càtedra realitzarà en les pròximes setmanes un estudi per a conèixer el nivell de cultura financera a la Vall d’Albaida, en els diferents segments d’edat, la seua comparació amb la mitja estatal i autonòmica, el tipus de coneixements que demanden els ciutadans i els mitjans que ells consideren més adequats per a obtenir-los.

Els resultats permetran potenciar i orientar adequadament les actuacions de “Finança’t”.

Activitats a Muro (21-24 juny)

III PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Arreplegada de propostes del 21 de juny fins al 12 de juliol.

Lloc: Ajuntament, Matzem, Biblioteca i telemàticament: www.muroparticipa.com

XXXVIII SOL  A  SOL ESPORTIU

Dies: 22 i 23 de juny. Lloc: Poliesportiu Municipal.

VISITES GUIADES: Senderisme Botànic Font del Baladre

Dia: 24 de juny. Eixida a les 11 hores des de l’Oficina de Turisme.

En marxa la III Ruta de Contacontes de la Manco

La Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat i la Coordinadora pel Valencià posen en marxa la III edició de la Ruta de Contacontes, un estiu de llegenda. Consisteix en 12 rutes pels diferents pobles de la Mancomunitat, durant els mesos d’estiu i tardor, amb la doble finalitat de divulgar el patrimoni llegendari i rondallístic i, alhora, fomentar el turisme cultural. En cada ruta, d’una hora de duració, dos professionals de la narració oral expliquen contes i rondalles, en tres escenaris diferents de cada localitat.

Enguany, segons ha comentat Francesc Gisbert, de la Coordinadora pel Valencià, està prevista la participació d’alguns dels millors narradors valencians, com ara Almudena Francés, Jordi Raül Verdú, Llorenç Giménez, Lluís Abad, Rosa Fraj, Sílvia Colomer, Rosanna Espinós, Jordi Carbonell, Tània Muñoz, Eva Andújar, el grup Anbelú, Víctor Labrado o Carles Cano, entre altres. Mariona Carbonell, gerent de la Mancomunitat, ha reiterat l’aposta de les rutes de contacontes com un element més per a dinamitzar la vida als pobles i oferir activitats familiars d’entreteniment, que posen en valor el nostre patrimoni.

Les dates provisionals de les rutes de contacontes seran: Setla (15 d’abril), Benimarfull (22 d’abril), Millena (12 juliol), Gorga (14 de juliol), Alfafara (28 de juliol), Gaianes (5 d’agost), Agres (27 d’agost), L’Orxa (2 de setembre), L’Alqueria d’Asnar (15 de setembre), Banyeres de Mariola (7 d’octubre), Alcoi (21 d’octubre) i Cocentaina (10 de novembre). Les rutes d’estiu seran totes en horari de vesprada. S’anunciaran per mitjà de les xarxes socials i la pàgina web de la Coordinadora www.alcoiacomtatpelvalencia-org.