BAN AJUNTAMENT DE MURO

El senyor Gabriel Tomás Salvador, alcalde de l’Ajuntament de Muro d’Alcoi

FAIG SABER:

Als propietaris de les parcel·les i solars ubicats al terme de Muro, que amb motiu de l’arribada de l’estiu, i per tal de previndre accidents i incendis en aquestos llocs, han de tenir-los en perfecte estat de salubritat i neteja, sense vegetació que puga propagar el foc, i advertir-los que en cas de no fer-ho estaran incomplint la normativa vigent, i s’aplicarà la pertinent sanció.

Es prega la col·laboració de netejar i desbrossar les parcel·les i solars per no tenir problemes de convivència amb els veïns ni perill d’incendis.

Muro, juny de 2021