BAN AJUNTAMENT DE MURO

El senyor Gabriel Tomás Salvador, alcalde de l’Ajuntament de Muro

FA SABER:

Que a la vista del comunicat oficial de la Junta de Festes de Muro mitjançant el qual es fa pública la decisió de suspendre les pròximes Festes de Moros i Cristians i traslladar-les a les dates corresponents de l’any vinent.

Que a la vista del resultat de l’enquesta realitzada a la població de Muro mitjançant l’aplicació Participando facilitada per la Diputació d’Alacant que s’adjunta com a annex a la present resolució.

D’acord amb les competències previstes en l’article 21.1.m) de la Llei 7/1985 reguladora del règim bàsic de les entitats locals i en virtut d’allò que preveu l’article 6 del Reial decret 463/2020,

RESOLC:

PRIMER.- SUSPENDRE les festivitats locals, retribuïdes i no recuperables, fixades per a les dates 11 i 12 de maig de 2020.

SEGON.- FIXAR com a dies festius locals no recuperables i retribuïts del municipi, per a l’exercici 2020: els dies 8 d’octubre i 7 de desembre de 2020, a la vista dels resultats de l’enquesta efectuada a la població.

Muro, a 30 d’abril de 2020.