PLE EXTRAORDINARI – AJUNTAMENT DE MURO (26/05/2023)

ORDRE DEL DIA

1. DICTAMEN RELATIU A LA REINTERNALITZACIÓ DEL SERVEI DE PROVEÏMENT DOMICILIARI D’AIGUA DE CONSUM HUMÀ I CLAVEGUERAM.

2. DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 12/2023.

3.- PROPOSICIÓ D’ALCALDIA RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL PROJECTE DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE MURO.