BAN AJUNTAMENT DE MURO

Gabriel Tomás Salvador, alcalde-president de l’Ajuntament de Muro,

FAIG SABER:

RECOMANACIONS SANITÀRIES PER A LA CELEBRACIÓ DE LES PROCESSONS RELIGIOSES DE SETMANA SANTA

Les característiques de la Covid-19 i les condicions de desenvolupament de les processons de Setmana Santa aconsellen establir recomanacions per a la seua celebració en condicions de seguretat, tenint en compte l’evolució de la pandèmia de Covid-19.

D’acord amb la situació epidemiològica actual, a més de complir-se les mesures generals per a la ciutadania establides en la normativa per al control de la Covid-19, especialment les referides a ús de màscares, distància interpersonal, higiene respiratòria i higiene de mans, addicionalment es fan les recomanacions següents:

  • Reduir les aglomeracions de confrares i espectadors en la mesura que siga possible.
  • No acudir a les processions en cas de símptomes compatibles amb la Covid19, positivitat en prova diagnòstica (inclòs autodiagnòstic) o si s’és contacte estret d’un cas positiu en període de quarantena (encara que es tinga pauta de vacunació completa).
  • Designar per part de les confraries i germanors una persona per a exercir funcions de control de les mesures recomanades.
  • Llavat i desinfecció de mans prèvia a l’inici de la processó i, si és possible, periòdicament durant la celebració.
  • Mantindre les reunions prèvies o posteriors en llocs a l’aire lliure o, si no és possible, en llocs ben ventilats.
  • Evitar o reduir, en la mesura que siga possible, l’ús de faldons o elements que dificulten la ventilació dins dels passos o el trons.
  • Usar máscara en tot moment.
  • Durant les parades, eixir del pas, si és possible, i mantindre l’adequada distància interpersonal.

La qual cosa es fa pública perquè tota la ciutadania en prenga coneixement.

Muro, a 31 de març de 2022.