RESUM PLE EXTRAORDINARI AJUNTAMENT DE MURO

*Dictamen relatiu a l’aprovació de l’expedient de contractació dels serveis de neteja viaria del municipi de Muro.

 

*Dictamen relatiu a l’aprovació de l’expedient de contractació dels serveis de neteja d’edificis de l’Ajuntament de Muro.

 

*Dictamen relatiu a la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització de terrasses amb finalitat lucrativa en la via pública.

 

*Dictamen relatiu a la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de domini públic per venda no sedentària.