RESUM PLE AJUNTAMENT DE MURO (2ª PART)

9.- DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL PLA LOCAL DE CREMES DE L’AJUNTAMENT DE MURO

 

10.- DICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR LA INCLUSIÓ EN EL PLA PLANIFICA: PLA D’INVERSIONS I FINANÇAMENT EN INFRAESTRUCTURES DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT (PLA PROVINCIAL DE COOPERACIÓ A LES OBRES I SERVEIS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL 2020-2023)

 

11.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA RELATIVA A INFORME FAVORABLE PER A L’AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT AL REGIDOR DELEGAT D’ESPORTS, D. ENRIQUE PASCUAL VAÑÓ

 

12.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ FORMULADA PER LA MESA DE CONTRACTACIÓ, A FAVOR DE L’EMPRESA CLECE, RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA D’EDIFICIS MUNICIPALS

 

13.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS PP, CIUTADANS I NO ADSCRITS A L’AJUNTAMENT DE MURO PER A INSTAR EL GOVERN D’ESPANYA PER A L’ALLIBERAMENT DEL ROMANENT DE TRESORERIA I PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ I FINANÇAMENT DE LES COMPETÈNCIES ASSUMIDES PER LES ENTITATS LOCALS.

 

.- DESPATX EXTRAORDINARI.