RESUM PLE AJUNTAMENT DE MURO (1ª PART)

2.- DICTAMEN RELATIU A LA CONVALIDACIÓ RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚMERO 2020-0875 PER LA QUAL S’APROVA L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 10/2020

 

3.- DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NUM. 11/2020, DEL VIGENT PRESSUPOST MUNICIPAL

 

4.- DICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

 

5.- DICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

 

6.- DICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

 

7.- DICTAMEN RELATIU A L’ AUTORITZACIÓ DE LA CESSIÓ DE LA CONCESSIÓ D’ÚS PRIVATIU DE LA COBERTA DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL AMB LA FINALITAT D’INSTAL·LAR I EXPLOTAR UNA PLANTA DE PRODUCCIÓ D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA A FAVOR DE SICE ENERGÍA SL

 

8.- DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL REGLAMENT FUNCIONAMENT DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE MURO