Muro celebra el pròxim dimecres la sessió ordinària de Ple del mes de febrer

La corporació municipal de l’Ajuntament de Muro celebra la sessió ordinària de Ple, el pròxim dimecres 3 de febrer a les 19.30 hores, amb el següent ordre del dia:

1.- APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS ANTERIORS:
ACTA PLN/2020/10, ordinària, de data 2 de desembre (Exp. 2346/2020).
ACTA PLN/2020/11, extraordinària, de data 3 de desembre (Exp. 2374/2020).
ACTA PLN/2021/01, extraordinària, de data 27 de gener (Exp. 155/2021).

2.- Exp. 48/2020.- DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LES ASSOCIACIONS CÍVIC-SOCIALS DE TOT TIPUS (CULTURALS, BENÈFIQUES, LÚDIC-FESTIVES, JUVENILS, EDUCATIVES, ETC.)

3.- Exp. 903/2020.- DACIÓ DE COMPTES DE L’INFORME TRIMESTRAL DE TRESORERIA SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN EL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS DE LES ENTITATS LOCALS QUART TRIMESTRE DEL 2020 (Exp. 903/2020)

4.- DACIÓ DE COMPTES DELS DECRETS D’ALCALDIA (DEL NÚM. 1480/2020, DE DATA 27 DE NOVEMBRE DE 2020 FINS AL NÚM. 86/2021, DE DATA 27 DE GENER DE 2021)

.- DESPATX EXTRAORDINARI.

.- PRECS I PREGUNTES.