Muro celebra l’última sessió ordinària de Ple de 2020

La corporació municipal de l’Ajuntament de Muro celebra el proper dimecres 2 de desembre, a les 19.30 hores, l’última sessió ordinària de Ple de 2020.

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR DE DATA 7 D’OCTUBRE DE 2020.

2.- DICTAMEN RELATIU A LA CESSIÓ DE CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SUBMINISTRAMENT I SERVEIS ENERGÈTICS I MANTENIMENT INTEGRAL DE LES INSTAL·LACIONS DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC I SEMÀFORS DE L’EMPRESA ENDESA INGENIERIA, S.L.U. – ENEL SOLE SLR, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1992 DE 26 DE MAIG, EN FAVOR DE L’EMPRESA ENDESA INGENIERIA, S.L.U., AMB CIF B-82846833.

3.- DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ, ÚS I FUNCIONAMENT DEL CENTRE CULTURAL DE MURO.

4.- DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D’ÚS DE L’ARXIU MUNICIPAL – ESPAI D’ART ARPELLA.

5.- DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA REFORMA D’ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT DE SERVEIS SOCIALS MARIOLA.

6.- DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL GRATUÏTA DELS TERRENYS QUE CONFORMEN L’ECO-PARC MUNICIPAL, EN FAVOR DEL CONSORCI DEL PLA ZONAL DE RESIDUS ZONA 7.

7.- DICTAMEN RELATIU A LA CREACIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC DE GESTIÓ D’OBRES EN LA RELACIÓ DE LLOCS DE L’AJUNTAMENT DE MURO.

8.- DICTAMEN RELATIU A LA MOCIÓ AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA – 25 NOVEMBRE 2020.

9.- DACIÓ DE COMPTES DE L’INFORME TRIMESTRAL DE TRESORERIA SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN EL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS DE LES ENTITATS LOCALS TERCER TRIMESTRE DEL 2020.

10.- DACIÓ DE COMPTES DE L’INFORME PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 2020 – TERCER TRIMESTRE.

11.- DACIÓ DE COMPTES DELS DECRETS D’ALCALDIA.

.- DESPATX EXTRAORDINARI.

.- PRECS I PREGUNTES.