L’AJUNTAMENT DE MURO CELEBRA L’ÚLTIM PLE DE LA LEGISLATURA

La corporació municipal de l’Ajuntament de Muro celebra el dimecres 12 de juny, a les 9 hores, sessió extraordinària de Ple.

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS:

PLN/2019/05, de data 16 d’abril.

PLN/2019/06, de data 30 d’abril.

PLN/2019/07, de data 23 de maig.