L’AJUNTAMENT DE MURO CELEBRA UN PLE EXTRAORDINARI I URGENT

La corporació municipal de l’Ajuntament de Muro celebra el dimecres 12 de febrer, a les 9.30 hores, sessió extraordinària i urgent de ple.

ORDRE DEL DIA

1.- JUSTIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA.

2.- Exp. 281/2020.- PROPOSTA D’ALCALDIA RELATIVA A LA SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ D’ESTE AJUNTAMENT DINS DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER A PROJECTES D’INVERSIÓ PER A LA MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN POLÍGONS, ÀREES INDUSTRIALS I «ENCLAVES» TECNOLÒGICS, A CÀRREC DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2020, PER AL POLÍGON EL PI DE MURO.

3.- Exp. 281/2020.- PROPOSTA D’ALCALDIA RELATIVA A LA SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ D’ESTE AJUNTAMENT DINS DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER A PROJECTES D’INVERSIÓ PER A LA MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN POLÍGONS, ÀREES INDUSTRIALS I «ENCLAVES» TECNOLÒGICS, A CÀRREC DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2020, PER AL POLÍGON D UQUESSA DE ALMODÓVAR DE MURO.