Muro celebra aquest dimecres el Ple del mes d’abril

La corporació municipal de l’Ajuntament de Muro celebra esta vesprada, a les 19.30 hores, la sessió ordinària de Ple del mes d’abril.

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS ANTERIORS:
ACTA PLN/2021/02, ordinària, de data 3 de febrer.
ACTA PLN/2021/03, extraordinària, de data 8 de març.
ACTA PLN/2021/04, extraordinària, de data 15 de març.

2.- DICTAMEN RELATIU A LA SUSPENSIÓ I CANVI DE DATA DELS DIES FESTIUS LOCALS RETRIBUÏTS I NO RECUPERABLES PER A L’EXERCICI 2021, DEGUT A LA CRISI DEL COVID-19.

3.- DICTAMEN RELATIU AL PLE RELATIVA A L’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA A L’ESPAI PÚBLIC DEL MUNICIPI DE MURO.

4.- DICTAMEN RELATIU A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER MINIMITZAR ELS EFECTES DEL COVID-19.

5.- DICTAMEN RELATIU A LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER A INSTAR LA DECLARACIÓ DE BÉNS DE RELLEVÀNCIA LOCAL ELS MURALS D’ART URBÀ DEL BATÀ I DEL CAMP MUNICIPAL LA LLOMETA.

6.- DICTAMEN RELATIU A LA DESAFECTACIÓ DE VEHICLES MUNICIPALS EN DESÚS I DECLARACIÓ COM EFECTES NO UTILITZABLES.

7.- DICTAMEN RELATIU A LA SOL·LICITUD DE DISSOLUCIÓ DE LA MANCOMUNITAT DE SERVEIS SOCIALS MARIOLA.

8.- DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 08/2021 DEL VIGENT PRESSUPOST MUNICIPAL.

9.- DACIÓ DE COMPTES D’APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2020.

10.- DACIÓ DE COMPTES D’INFORME SOBRE L’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2020.

11.- DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME ANUAL EMÈS PER LA INTERVENCIÓ GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE MURO, SOBRE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER L’ALCALDE CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS EFECTUADES PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL, DE LES PRINCIPALS ANOMALIES EN MATÈRIA D’INGRESSOS, DELS INFORMES D’OMISSIÓ DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA I DELS RESULTATS OBTINGUTS DEL CONTROL DELS COMPTES A JUSTIFICAR I BESTRETES DE CAIXA FIXA, DE L’EXERCICI 2020.

12.- DACIÓ DE COMPTES DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 2022-2024 DE L’AJUNTAMENT DE MURO.

13.- DACIÓ DE COMPTES DELS DECRETS D’ALCALDIA.

.- DESPATX EXTRAORDINARI.

.- PRECS I PREGUNTES.