L’AJUNTAMENT DE MURO CELEBRARÀ DIJOUS QUE VE UN PLE EXTRAORDINARI PER A APROVAR EL PRESSUPOST PER A 2020

La corporació municipal de l’Ajuntament de Muro celebra el pròxim dijous 28 de novembre, a les 9.30 hores, sessió extraordinària de Ple amb el següent ordre del dia:

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 18 DE NOVEMBRE DE 2019.

2.- DICTAMEN D’APROVACIÓ DE LA CREACIÓ I MODIFICACIÓ DE LLOCS RELATIU A LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE MURO.

3.- DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE MURO, LES BASES D’EXECUCIÓ I LA PLANTILLA DE PERSONAL PER A L’EXERCICI 2020.