L’AJUNTAMENT DE MURO CELEBRA ESTA VESPRADA EL PLE DEL MES D’OCTUBRE

La Corporació Municipal de l’Ajuntament de Muro celebra esta vesprada, a les 19.30 hores, el ple ordinari del mes d’octubre.

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ D’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR DE DATA 31 DE JULIOL.

2.- DICTAMEN RELATIU A LA SUPRESSIÓ DE LES COMISSIONS DE SEGUIMENT I LA CREACIÓ DE LES COMISSIONS DE SEGUIMENT DE OBRES DEL BRACAL I DEL SEGUIMENT DE LA IMPLANTACIÓ DE LA GESTIÓ DIRECTA ALS SERVEIS MUNICIPALS.

3.- DICTAMEN RELATIU A LA DETERMINACIÓ DE LES ASSIGNACIONS PER ASSISTÈNCIA A ÒRGANS COL·LEGIATS.

4.- DICTAMEN RELATIU AL NOMENAMENT DE REPRESENTANTS AL CONSELL DE PARTICIPACIÓ DEL PARATJE NATURAL MUNICIPAL FONT DEL BALADRE-FONTANARS-RIU D’AGRES.

5.- DICTAMEN RELATIU A LA DETERMINACIÓ DELS DIES FESTIUS LOCALS DE CARÀCTER TRADICIONAL NO RECUPERABLES I RETRIBUÏTS DEL MUNICIPI, PER A L’EXERCICI 2020.

6.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT DE FOMENT, RÈGIM INTERIOR I HISENDA RELATIVA AL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 1/2019.

7.- DICTAMEN D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 19/2019 DEL VIGENT PRESSUPOST MUNICIPAL .

8.- PROPOSTA D’ALCALDIA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE LA DETERMINACIÓ DE LES ASSIGNACIONS PER ASSISTÈNCIA A ÒRGANS COL·LEGIATS.

9.- PROPOSTA D’ALCALDIA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE LA DETERMINACIÓ DE LES DOTACIONS ECONÒMIQUES DELS GRUPS POLÍTICS DE LA CORPORACIÓ.

10.- DACIÓ DE COMPTES DELS DECRETS D’ALCALDIA.

.- DESPATX EXTRAORDINARI.

.- PRECS I PREGUNTES.