L’AJUNTAMENT DE MURO CELEBRA ESTA VESPRADA EL PLE DE DESEMBRE

La corporació municipal de l’Ajuntament de Muro celebra esta vesprada, a les 19.30 hores, la sessió ordinària de Ple corresponent al mes de desembre.

ORDRE DEL DIA

1.- DICTAMEN RELATIU A LA MOCIÓ DE LA DECLARACIÓ DE L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA.

2.- DICTAMEN RELATIU A LA MOCIÓ DE PETICIÓ DE L’ALTA DISTINCIÓ DE LA GENERALITAT PER A ISABEL CLARA SIMÓ.

3.- DICTAMEN RELATIU A LA MOCIÓ PER UN FINANÇAMENT JUST.

4.- MOCIÓ RELATIVA AL 25 NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

5.- DACIÓ DE COMPTES DE L’INFORME TRIMESTRAL DE TRESORERIA SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN EL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS DE LES ENTITATS LOCALS – TERCER TRIMESTRE DEL 2019.

6.- DACIÓ DE COMPTES DEL TERCER TRIMESTRE DE L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2019 AL MINISTERI D’HISENDA.

7.- DACIÓ DE COMPTES DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER DE L’AJUNTAMENT DE MURO D’ALCOI 2019.

8.- DACIÓ DE COMPTES DELS DECRETS D’ALCADIA.

.- DESPATX EXTRAORDINARI.

.- PRECS I PREGUNTES.