Ple Municipal de l’Ajuntament de Muro per al 2 de febrer

La corporació municipal de l’Ajuntament de Muro celebra el pròxim dimecres, a les 19.30 hores, la sessió ordinària de Ple corresponent al mes de febrer.

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 1 DE DESEMBRE DE 2021.

2.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS MILLORA DEL SERVEI INTERURBÀ D’AUTOBÚS.

3.- INFORME-PROPOSTA DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI.

4.- INFORME-PROPOSTA ORDENANÇA PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALITZADES DE SERVEIS SOCIALS.

5.- DACIÓ DE COMPTES DELS DECRETS D’ALCALDIA EMESOS DEL 25 DE NOVEMBRE DE 2021 FINS AL 26 DE GENER DE 2022.

6.- DACIÓ DE COMPTES DE L’INFORME TRIMESTRAL DE TRESORERIA SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN EL PAGAMENT DE LES
OBLIGACIONS DE LES ENTITATS LOCALS-QUART TRIMESTRE.

.- PRECS I PREGUNTES.