L’Ajuntament de Muro celebra dimecres Ple extraordinari

La corporació municipal de l’Ajuntament de Muro celebrarà el dimecres 16 de setembre, a les 8.30 hores, sessió extraordinària de Ple.

ORDRE DEL DIA

1.- Exp. 582/2020.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES RELATIU A L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI ECONÒMIC DE 2019.

2.- Exp. 692/2017.- PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE D’ACCEPTACIÓ DE LA PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ EN RELACIÓ AMB EL CONTRACTE DE NETEJA VIÀRIA.

3.- Exp. 111/2019.- PROPOSTA D’ALCALDIA RELATIVA A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS DE NETEJA DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE MURO DE ALCOY.

4.- Exp. 1859/2020.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT MC 13/2020. CRÈDITS EXTRAORDINARIS FINANÇATS AMB BAIXES PER ANUL·LACIÓ.