L’Ajuntament de Muro celebra dimecres el ple ordinari del mes d’agost

La corporació municipal de l’Ajuntament de Muro celebrarà el proper dimecres 29 de juliol, a les 19.30 hores, sessió ordinària de Ple.

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR DE DATA 3 DE JUNY DE 2020.

2.- DICTAMEN RELATIU A LA CONVALIDACIÓ RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚMERO 2020-0875 PER LA QUAL S’APROVA L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 10/2020

3.- DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NUM. 11/2020, DEL VIGENT PRESSUPOST MUNICIPAL.

4.- DICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.

5.- DICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

6.- DICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.

7.- DICTAMEN RELATIU A L’ AUTORITZACIÓ DE LA CESSIÓ DE LA CONCESSIÓ D’ÚS PRIVATIU DE LA COBERTA DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL AMB LA FINALITAT D’INSTAL·LAR I EXPLOTAR UNA PLANTA DE PRODUCCIÓ D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA A FAVOR DE SICE ENERGÍA SL .

8.- DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL REGLAMENT FUNCIONAMENT DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE MURO DE ALCOY.

9.- DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL PLA LOCAL DE CREMES DE L’AJUNTAMENT DE MURO DE ALCOY.

10.- DICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR LA INCLUSIÓ EN EL PLA PLANIFICA: PLA D’INVERSIONS I FINANÇAMENT EN INFRAESTRUCTURES DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT (PLA PROVINCIAL DE COOPERACIÓ A LES OBRES I SERVEIS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL 2020-2023)

11.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA RELATIVA A INFORME FAVORABLE PER A L’AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT AL REGIDOR DELEGAT D’ESPORTS, D. ENRIQUE PASCUAL VAÑÓ.

12.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ FORMULADA PER LA MESA DE CONTRACTACIÓ, A FAVOR DE L’EMPRESA CLECE, RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA D’EDIFICIS MUNICIPALS.

13.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS PP, CIUTADANS I NO ADSCRITS A L’AJUNTAMENT DE MURO DE ALCOY PER A INSTAR EL GOVERN D’ESPANYA PER A L’ALLIBERAMENT DEL ROMANENT DE TRESORERIA I PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ I FINANÇAMENT DE LES COMPETÈNCIES ASSUMIDES PER LES ENTITATS LOCALS.

14.- DACIÓ DE COMPTES DE L’INFORME PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 2020-SEGON TRIMESTRE.

15.- DACIÓ DE COMPTES DE L’INFORME TRIMESTRAL DE TRESORERIA SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN EL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS DE LES ENTITATS LOCALS SEGONS TRIMESTRE DEL 2020.

16.- DACIÓ DE COMPTES DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER DE L’AJUNTAMENT DE MURO D’ALCOI 2020.

17.- DACIÓ DE COMPTES DELS DECRETS D’ALCALDIA.

.- DESPATX EXTRAORDINARI.

.- PRECS I PREGUNTES.