L’AJUNTAMENT DE MURO CELEBRA DEMÀ EL PLE DEL MES D’AGOST

La corporació municipal de l’Ajuntament de Muro celebra demà dimecres (19.30h) sessió ordinària de Ple:

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS.

2.- DICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS.

3.- DICTAMEN RELATIU A NOMENAR REPRESENTATS DE LA CORPORACIÓ EN DIVERSOS ÒRGANS COL·LEGIATS.

4.- DICTAMEN RELATIU A L’ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA ESTATAL TRIBUTARIA I LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES EN MATÈRIA DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ DE CARÀCTER TRIBUTARI A LES ENTITATS LOCALS.

5.- DICTAMEN RELATIU AL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚMERO 2/2019.

6.- DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 15/2019 DEL VIGENT PRESSUPOST MUNICIPAL.

7.- DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 16/2019 DEL VIGENT PRESSUPOST MUNICIPAL.

8.- DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA GUIA BÀSICA PER A L’EXERCICI DE LA FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ LIMITADA PRÈVIA EN RÈGIM REQUISITS BÀSICS, ACTUALITZADA AMB REQUISITS ADDICIONALS PREVISTS EN L’ACORD DEL CONSELL DE MINISTRES (ACM) DE 20 DE JULIOL DE 2018.

9,- PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2018.

10.- DACIÓ DE COMPTES DELS DECRETS D’ALCALDIA.

11- DACIÓ DE COMPTES DE L’INFORME TRIMESTRAL DE TRESORERIA SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN EL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS DE LES ENTITATS LOCALS – SEGON TRIMESTRE DEL 2019.

.- DESPATX EXTRAORDINARI.

.- PRECS I PREGUNTES.