Iniciades les obres de millora als carrers Dr. Fleming, Sanchis Guarner, camí Vell de Setla i avinguda de Gandia

Des de la Regidoria d’Urbanisme s’informa de l’inici de les obres de millora de voreres i pavimentació als carrers Dr. Fleming, Sanchis Guarner, camí Vell de Setla i avinguda de Gandia. El preu total de les obres es de 48.098€.

Els treballs consistiran en:

  • Execució de voreres amb paviment hidràulic.
  • Demolició de vorera executada amb paviment de formigó continu.
  • Desbrossament i neteja del terreny.
  • Excavació de rases per a pas d’instal·lacions.
  • Talls de paviment aglomerat amb base asfàltica.
  • Col·locació de vorada sobre base de formigó.

Juanma Sanchis, regidor d’Urbanisme destaca que «amb aquestes actuacions volem donar seguretat als vianants dels citats carrers i millorar així també el seu entorn, eliminar barreres arquitectòniques i perills de circulació de vianants en la zona de la prolongació Dr. Fleming».