COCENTAINA PORTA AL PLE LA SOLICITUD DE DECLARACIÓ D’INTERÉS TURÍSTIC INTERNACIONAL DE LA FIRA

La Corporació Municipal de l’Ajuntament de Cocentaina celebra esta vesprada (19.30h) la sessió plenaria del mes de gener.

Com a punt més destacat, tenim l’aprovació d’iniciar l’expedient per a la declaració d’Interés Turístic Internacional de la Fira de Tots Sants.

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA 27/12/2018.

2.- SOL·LICITUD D’ INCOACIÓ EXPEDIENT PER A DECLARACIÓ D’INTERÉS TURÍSTIC INTERNACIONAL DE LA FIRA DE TOTS SANTS.

3.- DESPATXOS EXTRAORDINARIS.

4.- PROPOSTES DE RESOLUCIÓ URGENTS.

5.- DONAR COMPTE DELS INFORMES D’INTERVENCIÓ.

6.- DONAR COMPTE INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES SUBVENCIONADES PER DIPUTACIÓ.

7.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA, DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.

8.- PRECS I PREGUNTES.

9.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS.