BAN AJUNTAMENT DE MURO

Gabriel Tomás Salvador, alcalde-president de l’Ajuntament de Muro

FAIG SABER:

Que a partir del dia 19 d’abril de 2022 van començar les obres de millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en el polígon industrial El Pi de Muro, a càrrec de l’empresa PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

El carrer on s’actuarà és carrer del Transport.

El termini d’execució de les referides obres serà de 3 mesos i 15 dies.

Demane i agraïsc la col·laboració a tots els propietaris de les empreses afectades pel desenvolupament d’aquestes obres, que finalment redunden en el benefici de tots.

La qual cosa es fa pública perquè tota la ciutadania en prenga coneixement.

Muro, a 29 d’abril de 2022