APROVATS ELS PRESSUPOSTOS PER A 2020 DE MURO

Després d’un any de pressupostos prorrogats, el Ple de l’Ajuntament de Muro aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres els comptes de 2020, amb l’abstenció de Grup Municipal del PSOE i Compromís.

Un pressupost ambiciós però prudent, en què l’increment dels ingressos previstos comparats amb els de 2018, últim any en què hi va haver pressupost, és de 156.917,07 euros.

En l’apartat de despeses, l’actual equip de govern remarca que els esforços han anat dirigits en tres línies diferents:

La primera, cap al capítol de personal, amb un increment de 609.947,55 amb la creació de sis places noves i la modificació de la situació de la policia local per tal d’adaptar el seu lloc de treball a les necessitats actuals.

La segona, la conversió de les subvencions nominatives a concurrència competitiva, un fet recollit en l’acord programàtic per tal que les subvencions al poble de Muro siguen més equitatives entre totes les associacions, donant continuïtat al muntant de la partida pressupostària.

I per últim, iniciar la remunicipalització de serveis. Com que els contractes d’aigua, neteja viària i neteja d’edificis estan en precari s’ha decidit optar per una fórmula mixta entre licitacions (neteja viària i neteja d’edificis) i servei de gestió directa (aigua i neteja d’edificis) davant la necessitat de solucionar la precarietat dels contractes i l’equilibri pressupostari i organitzatiu dels mateixos serveis.

S’han regularitzat convenis actualitzant-los a contractes com per exemple el d’APSA per tal de donar continuïtat a un servei social tan important i arrelat al poble. Les partides d’activitats es mantenen i fins i tot augmenten, com és el cas de festes, a causa de l’increment del passat exercici.

Gràcies a l’esforç de tots, l’Ajuntament de Muro començarà l’any 2020 amb un pressupost per a començar a treballar i dur a terme l’acord programàtic.